Návštěvní řád

1. Zakoupením vstupenky nebo permanentky návštěvník souhlasil s návštěvním řádem ČPP Arény (dále jen „ZS“). Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem na ZS.

2. Návštěvník ZS je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořadatelská služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů nebo pravidel uvedených v tomto návštěvním řádu ČPP Arény návštěvníka vyvést z prostor ZS bez náhrady.

3. Každý návštěvník je povinen používat zařízení a vybavení prostor ZS tak, aby nedocházelo k poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.

4. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup, čistotu a pořádek.

5. Ve všech prostorách ZS platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Zákaz kouření je platný i pro veškeré formy elektronických cigaret.

6. Při vstupu na ZS a v odůvodněných případech se provádí bezpečnostní prohlídky, které je návštěvník povinen strpět. Tyto prohlídky jsou zaměřeny na dodržování zákazu nevhodných předmětů a minimalizaci rizik na ZS. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu, vyvedení návštěvníka z prostor ZS, případně zabavení nevhodného předmětu.

7. Na ZS není dovoleno vnášet:

 • jakýkoliv alkohol
 • lahve a nádoby všeho druhu (skleněné, PET lahve, plechovky, dózy apod.) 
 • natlakované předměty
 • nenošené oděvy
 • politické a reklamní materiály (do prostor ZS je možno vnášet tyto materiály pouze po předchozím souhlasu provozovatele)
 • sklo či skleněné předměty
 • drogy a jiné toxické a omamné látky
 • nadměrná zavazadla
 • zbraně všeho druhu
 • nůžky
 • jakékoliv druhy záznamových zařízení a to datových, obrazových i zvukových, s výjimkou mobilních telefonů (výjimky uděluje pořadatel akce)
 • výbušné látky
 • hořlaviny
 • jízdní kola a koloběžky
 • jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku a to jak ZS, pořadateli akce nebo návštěvníků (o nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel ZS nebo pořadatel akce)

8. Vstup do prostor ZS se zvířaty je zakázán.

9. Každý návštěvník je při vstupu na ZS povinen prokázat se platnou vstupenkou pro daný den / akci (přiložením ke snímači / turniketu) nebo pořadatelské službě. Za vstupenku může být považována listinná i elektronická forma (QR kód apod. v přenosném zařízení), s možností ověření platnosti. Na jednom zařízení může být uloženo více vstupenek pro daný den / akci. Po opuštění prostor ZS je možné opakovaně vstoupit do ZS s touž platnou vstupenkou jen tehdy, pokud při opouštění ZS v daný den / akci byla vstupenka návštěvníkem načtena snímačem / turniketem a návštěvník prostor ZS opustil, v opačném případě nebude vstupenka pro opětovný vstup návštěvníka uznána jako platná a právo konečného rozhodnutí o (ne)vpuštění návštěvníka na ZS má pořadatelská služba. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen při vstupu a v odůvodněných případech (například při podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu na ZS nebo v případě porušení návštěvního řádu) i kdykoliv během pobytu na ZS prokázat se platnou vstupenkou nebo průkazem totožnosti. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou nebo průkazem totožnosti, bude požádán o opuštění příslušných prostor, resp. celého ZS a v případě neuposlechnutí bude vyveden.

10. Pořadatel může odepřít přístup na ZS kromě osob, které nemají vstupenku či se odmítnou podrobit vstupní kontrole, také osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Přístup na ZS může být odepřen dále osobám, kterým byl ze strany jiných profesionálních klubů zakázán vstup na stadiony těchto profesionálních klubů a všem dalším osobám, které představují jakékoliv bezpečností riziko pro pořádanou akci.

11. Pořadatelská služba si vyhrazuje právo nevpustit do prostor ZS návštěvníka pod vlivem alkoholu, návykových a psychotropních látek, návštěvníka bez platné vstupenky i návštěvníka, který již v minulosti způsoboval svým chováním nepořádek a násilnosti na kulturních a sportovních akcích pořádaných pořadatelskou službou.

12. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v ZS pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.

13. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou či produkční plochu nebo do hlediště, a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně-společenských akcí, tak i mimo akce.

14. Návštěvník bere na vědomí, že klub je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v minimálním možném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou i bez jeho výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání. Klub je oprávněn zpracovávat takový rozsah osobních údajů, který je bezprostředně nezbytný pro identifikaci osob, jež se na ZS dopustily závažného porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání - např. jméno, příjmení, datum narození, fotografie a popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem. Tyto osobní údaje mohou být předávány za stejným účelem ČSLH a dalším Klubům, a to za situace, kdy dojde k závažnému porušení návštěvního řádu (např. ublížení na zdraví jiného návštěvníka, poškození majetku vyšší hodnoty), ve zcela nezbytném rozsahu a pouze v odůvodněných případech.

15. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt ZS i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

16. Je zakázáno fotografování a filmování v prostorách ZS za reklamními, politickými, novinářskými, komerčními nebo jinými obdobnými účely bez předchozího souhlasu provozovatele a udělení k tomu určené akreditace.

17. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky bez časového nebo prostorového omezení.

18. Návštěvník souhlasí s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v ZS.

19. Návštěvník souhlasí s tím, že veškeré formy záznamu (fotografie, videozáznam apod.) pořízené s jeho osobou, mohou být pořadatelem poskytnuty policii ČR.

20. V celém areálu ZS platí zákaz maskování obličeje.

21. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách ZS odevzdat na vrátnici nebo pořadatelské službě, která zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.

22. Je povinností zjištěné závady na zařízení ZS, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů, nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy, pořadateli, případně službě na vrátnici.

23. Návštěvník bere na vědomí, že se akcí na ZS účastní na své vlastní nebezpečí. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou návštěvníkovi během kulturní nebo sportovní akce (např. zasažení pukem při hokejovém utkání).

24. Pro všechny návštěvníky platí přísný zákaz vstupu na ledovou plochu, do šaten hráčů, šaten rozhodčích, na hráčské lavice, na trestné lavice nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované osoby a zástupce řídícího orgánu, a to před, během i po skončení akce.

25. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník toto poranění nebo úraz nahlásit nejbližšímu pořadateli, který zajistí ošetření, popřípadě přivolání zdravotní pomoci u služby v ošetřovně první pomoci nebo z vrátnice.

26. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel ZS odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.

27. Jsou zakázány jakékoli hanlivé, pohoršující, urážlivé, provokující, zesměšňující nebo ponižující posunky, gesta, pokřiky nebo jiné nesportovní chování vůči hráčům, funkcionářům, rozhodčím, členům realizačního týmu nebo jakýmkoli jiným osobám. Jsou rovněž zakázány jakékoli projevy hanobící některý národ, rasu nebo etnickou skupinu nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, náboženské vyznání či sexuální orientaci.

28. V případě, že bude klubu uložen ze strany ČSLH trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků, ať již na celém stadionu, nebo v jeho určité části, anebo v případě uložení trestu uzavření stadionu pro utkání TELH, bude návštěvník, na jehož místo se zákaz vztahuje, požádán o opuštění daného místa a sektoru. Návštěvník má následně možnost využít volných sedadel v hale a v případě vyprodané haly bude požádán o opuštění stadionu. Nárok na vrácení zaplacené vstupenky nebo poměrné části permanentky nevzniká.

29. Po skončení utkání A-týmu mužů bude dětem a mládeži do 15 let na pokyn pořadatelské služby umožněn vstup k vnějšku hrazení ledové plochy a případně hráčskou lavici (střídačku) k poděkování hráčům. Přístup bude umožněn od sektorů S a N, přičemž návštěvníkům není dovoleno lézt na hrazení ledové plochy a vstupovat na ledovou plochu. Při tomto pobytu v prostoru u ledové plochy jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům. Doprovázející osoby mají povinnost dohledu a nesou odpovědnost za jednání jimi doprovázené osoby v uvedeném prostoru. Pořadatelská služba je oprávněna kdykoli omezit nebo zrušit možnost přístupu k ledové ploše.

30. V případě nedodržení ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor ZS bez náhrady. Návštěvníkovi nebude zároveň umožněn vstup na všechny další akce pořádané organizátorem v rámci území města Hradec Králové.

31. Každý návštěvník je povinen respektovat veškerá aktuální mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, jím podřízenými orgány nebo Klubem s ohledem na Covid-19. Jedná se např. o prokázání bezinfekčnosti, nošení respirátorů, neshlukování se, dodržování minimálních rozestupů, využívání dezinfekčních prostředků u vchodů a toalet aj. Pořadatel si v souvislosti s mimořádným opatřením vyhrazuje právo na změnu systému vstupu do ZS, a to vč. změny sektoru, řady i místa u zakoupených vstupenek/permanentek.

Pořadatelskou službu pro zajištění bezpečnosti na všech utkáních hokejového klubu Mountfield HK, konaných v ČPP Aréně, zajišťuje na svůj náklad a nebezpečí agentura Berry Brothers Agency s.r.o., IČO: 05443253.

Vydal 16. září 2018 a aktualizoval 21. června 2022 Mountfield HK, a.s.