Návštěvní řád

Tento návštěvní řád (dále jako „Návštěvní řád“) byl vydán a schválen obchodní společností Mountfield HK, a. s., se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 019 16 441 (dále jako „Provozovatel“), a je určen pro sportovní zařízení označené jako ČPP Aréna včetně vnějších prostor, které jsou součástí areálu zimního stadionu na adrese Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové (dále jako „ČPP Aréna, nebo „stadion“). Provozovatel je oprávněn provádět v přiměřeném rozsahu změny Návštěvního řádu, a to vždy s účinností od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Provozovatele www.mountfieldhk.cz (v sekci stadion), a současně v prostorách pokladen stadionu a před každým vstupem na stadion.

Vstupem do ČPP Arény každá vstupující osoba (dále jako „Návštěvník“) potvrzuje, že se s Návštěvním řádem seznámila, a že s jeho obsahem souhlasí a zavazuje se ho respektovat a dodržovat.

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného provozu ČPP Arény včetně ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí. Návštěvní řád musí být všemi Návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Cílem Návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.

VSTUP NA STADION

 • 1. Návštěvník je povinen se pro vstup na stadion na konkrétní akci prokázat platnou, řádně označenou vstupenkou či jiným dokladem, který mu prokazatelně umožňuje vstup do objektu (vyjma akcí se vstupem zdarma) přiložením ke snímači/turniketu či předložením Provozovateli a/nebo Pořadateli. Přiložením vstupenky ke snímači/turniketu nebo jejím předložením Provozovateli a/nebo Pořadateli při vstupu Návštěvník potvrzuje správnost označení sektoru či konkrétního místa na vstupence. Veškeré případné reklamace týkající se zakoupení vstupenky je Návštěvník povinen uplatnit před vstupem na stadion, a to bezprostředně po zakoupení vstupenky.
 • 2. Návštěvník souhlasí s tím, že oprávnění jeho vstupu na stadion je omezeno pouze na vymezené prostory, přičemž Provozovatel a/nebo Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu je možné koupit vstupenku pouze při splnění předem oznámených podmínek.
 • 3. Vstupenka opravňuje Návštěvníka sledovat dění na ploše pouze v sektoru a místě, které mu je vstupenkou určeno.
 • 4. Vstupenka může být předložena v listinné nebo elektronické formě (QR kód apod. v přenosném zařízení) s možností ověření platnosti. Na jednom zařízení může být uloženo více vstupenek pro daný den / akci. Pro opakovaný vstup do stadionu s jednou vstupenkou během konání akce je nutné nejprve při opuštění stadionu nechat vstupenku načíst snímačem/ turniketem. V případě neprovedení odchodu výše uvedeným způsobem nemusí být vstupenka pro opětovný vstup uznána jako platná. Rozhodnutí o právu vstoupit náleží Provozovateli a/nebo Pořadateli akce.
 • 5. Návštěvník je povinen se na požádání Pořadatele a/nebo Provozovatele prokázat platnou vstupenkou nebo průkazem totožnosti nejen při vstupu, ale v odůvodněných případech i kdykoliv během doby konání akce (např. z důvodu podezření pro porušení Návštěvního řádu, porušení zákazu účastnit se akce atd.). Za tímto účelem je Návštěvník povinen mít vstupenku pro opětovné prokázání se po celou dobu u sebe. Pokud se Návštěvník platnou vstupenkou neprokáže, bude požádán o opuštění stadionu, v případě neuposlechnutí bude vyveden.
 • 6. Provozovatel a/nebo Pořadatel si vyhrazují právo provádět při vstupu a v odůvodněných případech i během pobytu v ČPP Aréně u Návštěvníků bezpečnostní prohlídky. Návštěvníci se zavazují tyto prohlídky strpět a na výzvu Provozovatele a/nebo Pořadatele se prokázat průkazem totožnosti. Bezpečnostní prohlídky jsou prováděny mimo jiné za účelem kontroly dodržování zákazu vnášení nevhodných předmětů blíže specifikovaných v čl. 7 a minimalizace rizik v rámci akcí konaných na stadionu. V případě odmítnutí je Pořadatel a/nebo Provozovatel oprávněn Návštěvníka bez práva na vrácení vstupného do prostor stadionu nevpustit, popř. jej z něho vykázat nebo také zadržet či zabavit nevhodný předmět bez náhrady. Návštěvník má povinnost bezpečností prohlídce podrobit i svá zavazadla (batoh, kabelka, kufr apod.)
 • 7. Je zakázáno vnášet do prostor stadionu jakékoliv nebezpečné předměty, materiály a výrobky, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost osob nacházejících se v prostorách stadionu, kterými by mohla být způsobena škoda na zdraví nebo majetku (např. výbušné látky, hořlaviny, dělobuchy, tyče, zbraně všeho druhu), stejně tak i alkohol, drogy a jiné toxické a omamné látky. Nebezpečnost předmětu je oprávněn jednostranně posoudit Provozovatel a/nebo Pořadatel.
  • Dále je Návštěvníkovi zakázáno do prostor stadionu vnášet vlastní potraviny a nápoje, láhve a nádoby všeho druhu (skleněné, PET lahve, plechovky a dózy apod.), natlakované předměty, sklo či jiné skleněné předměty, nůžky, jízdní kola, koloběžky, elektrické koloběžky, skateboardy, longboardy, pennyboardy, waweboardy, či jiné dopravní prostředky a dále nadměrná zavazadla.
  • Návštěvníkovi je také zakázáno do prostor stadionu vnášet jakýkoliv druh záznamových zařízení a to datových, obrazových i zvukových, s výjimkou mobilních telefonů (výjimky uděluje Provozovatel a/nebo Pořadatel) a dále politické a reklamní materiály, pokud Návštěvníkovi není udělen Provozovatelem a/nebo Pořadatelem předchozí souhlas.
 • CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ STADIONU
 • 8.Návštěvník se zavazuje dodržovat pokyny a uposlechnout výzvy Provozovatele, Pořadatele, jeho organizátorů a pořádkové služby, hlasatele, jakož i případné pokyny příslušníků bezpečnostních složek či složek Integrovaného záchranného systému, které slouží k zajištění bezpečnosti, udržení pořádku a ochrany zdraví a majetku.
  • Pořadatel je v případě neuposlechnutí pokynů Pořadatele nebo nedodržování pravidel uvedených v tomto Návštěvním řádu oprávněn Návštěvníka z prostor stadionu vyvést, a to bez náhrady
  • Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí je Návštěvník povinen na pokyn Provozovatele, Pořadatele či složky bezpečnostního sboru (Policie ČR, Bezpečnostního sboru apod.) zaujmout jiné místo než uvedené na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Toto opatření nezakládá nárok/povinnost na snížení/nedoplatek vstupného.
 • 9. Návštěvník je povinen se vyvarovat jakékoliv chování, v důsledku kterého by mohlo dojít k poškození stadionu, jeho vybavení nebo majetku ostatních Návštěvníků či třetích osob. Stejně tak je Návštěvník povinen se chovat dle pravidel slušného chování a dobrých mravů a neomezovat svým chováním ostatní Návštěvníky akce.
 • 10. Úraz či jinou mimořádnou událost je Návštěvník povinen ihned oznámit nejbližšímu pracovníkovi Pořadatele a/nebo Provozovatele, který zajistí ošetření, popřípadě přivolání zdravotní pomoci u služby v ošetřovně první pomoci nebo z vrátnice. Návštěvník je dále povinen ihned ohlásit zjištěné závady na zařízení stadionu ohrožující bezpečnost Návštěvníků a uživatelů stadionu, a to pracovníkovi Pořadatele a/nebo Provozovatele, pracovníkovi obsluhy, případně službě na vrátnici stadionu.
 • 11. Návštěvník bere na vědomí, že se akcí stadionu účastní na své vlastní nebezpečí. Provozovatel a/nebo Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou Návštěvníkovi během kulturní nebo sportovní akce vyšší mocí nebo třetími osobami. Návštěvník se vstupem na akci vzdává jakýchkoliv nároků vůči Provozovateli nebo Pořadateli na náhradu případné újmy za zranění způsobené hrou či jiným Návštěvníkem.
 • 12. Provozovatel a/nebo Pořadatel akce nenese odpovědnost za škody, úrazy či poranění Návštěvníků způsobené nepozorností, neopatrností, nekázní nebo nedodržováním tohoto Návštěvního řádu a provozních řádů jednotlivých zařízení v prostorách stadionu či pokynů odpovědných pracovníků Provozovatele a/nebo Pořadatele. Veškeré škody způsobené nevhodným chováním Návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.
 • 13. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na místa k tomuto účelu přímo určená. Provozovatel a/nebo Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí či peněz odložených v jiných prostorách stadionu. Návštěvník je povinen cizí nalezené předměty v prostorách stadionu odevzdat na vrátnici nebo pracovníkům Provozovatele a/nebo Pořadatele, kteří zajistí úschovu a pozdější předání majiteli.
 • 14. Návštěvník je povinen dodržovat veškerá aktuální mimořádná opatření vydaná orgány veřejné moci, zejména Ministerstvem zdravotnictví, jím podřízenými orgány nebo Provozovatelem vydanými za účelem prevence či zabránění šíření epidemií, nemocí, nákazou či jiného nebezpečí jakéhokoli druhu. Návštěvník je povinen podrobit se úkonům jako je např. prokázání bezinfekčnosti, nošení respirátorů, neshlukování se, dodržování minimálních rozestupů, využívání dezinfekčních prostředků u vchodů a toalet aj. Pořadatel si v souvislosti s mimořádným opatřením vyhrazuje právo na změnu systému vstupu na stadion, a to včetně změny sektoru, řady i místa u zakoupených vstupenek/permanentek.
 • 15. Návštěvníkovi je v prostorách stadionu výslovně zakázáno následující:
  • a.kouřit, používat jakékoliv elektronické cigarety nebo jakkoliv nakládat s otevřeným ohněm;
  • b.vstupovat do prostor stadionu se zvířaty;
  • c.znečišťovat prostory stadionu např. odhazováním odpadků či jiných věcí;
  • d.vhazovat jakékoliv předměty na ledovou plochu či produkční plochu nebo do hlediště, a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně-společenské akcí, tak i mimo takové akce;
  • e.vstoupit do prostor stadionu a pobývat v nich s maskovaným obličejem, zakrytou tváří či jiným způsobem ztěžujícím identifikaci osoby, s výjimkou dodržování povinností stanovených orgány veřejné moci;
  • f.vstupovat do jiných, než vstupenkou vymezených nebo veřejnosti přístupných prostor stadionu (např. na ledovou plochu, do šaten hráčů, šaten rozhodčích, hráčské lavice, trestné lavice nebo také do dalších prostor vyhrazených pro delegované osoby a zástupce řídícího orgánu), a to před, během i po skončení akce. Pohyb na ledové ploše je Návštěvníkům umožněn pouze v případě přestávkových soutěží a na pokyn moderátora akce. Účast v soutěžích je pro Návštěvníky na vlastní nebezpečí;
  • g.účastnit se rvačky, fyzicky napadat Provozovatele a/nebo Pořadatele, ostatní Návštěvníky, pracovníky bezpečnostních složek či jiné osoby nacházející se na stadionu;
  • h.jakkoliv projevovat vulgární, agresivní, hanlivé, pohoršující, provokující, zesměšňující nebo ponižující, urážlivé či dobrým mravům odporující gesta a chování (jako jsou posunky, pokřiky nebo jiné nesportovní chování),
  • dále jsou zakázány projevy hanobící některý národ, rasu, náboženské vyznání nebo etnickou skupinu nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení náboženské vyznání či sexuální orientace, a to vůči všem osobám na stadionu;
  • i.pořizovat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele a/nebo Pořadatele a poskytnutí k tomu určené akreditace, obrazové, zvukové či audiovizuální záznamy akce, stadionu, osob se v něm nacházejících pro komerční, reklamní, politické, novinářské, nebo jiné obdobné účely;
  • j.překrývat vlajkami či jiným způsobem reklamní panely nacházející se na stadionu;
  • k.ztěžovat či zabraňovat ostatním Návštěvníkům volný pohyb po prostorách stadionu, blokovat únikové cesty atd.
 • 16. Návštěvník, který poruší kterýkoli z výše uvedených výslovných zákazů dle předchozího odstavce tohoto Návštěvního řádu, je povinen uhradit Provozovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná k výzvě Provozovatele. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo Návštěvníka, jenž porušil kterékoli z ustanovení Návštěvního řádu vyvézt z prostor stadionu bez náhrady. Provozovatel je současně oprávněn takovému Návštěvníkovi zakázat vstup na všechny další akce pořádané Provozovatelem v ČPP Aréně, a to až na dobu 10 let. Pokud Návštěvník navštívil stadion na základě permanentní vstupenky, bude tato zneplatněna, a to bez nároku na náhradu zaplacení vstupného.
 • 17. Vznikem práva Provozovatele na úhradu smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

KAMEROVÝ SYSTÉM, OCHRANA OSOBNCÍH ÚDAJŮ A DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU STADIONU

 • 18. Návštěvník svým vstupem na stadion souhlasí ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zachycením své podoby, a to pořízením obrazových, zvukových či audiovizuálních záznamů (např. fotografie, filmy, videozáznamy, dále jako „Záznamy“), v době jeho přítomnosti na stadionu a prostřednictvím kamerového systému či jakékoliv jiné technické metody, to vše výhradně pro potřeby ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Návštěvník dále bere na vědomí, že tyto Záznamy mohou být v oprávněných případech předány Policii ČR a Městské policii, APK, ŠSLH a dalším subjektům. Návštěvník rovněž souhlasí s užitím Záznamů Provozovatelem obvyklým způsobem. Za obvyklý způsob se považuje užití Záznamů pro účely vysílání vnitřní projekce na stadionu, přípravě spotů a fotografií za účelem propagace stadionu a propagace Provozovatele, a to i na webových stránkách Provozovatele. Souhlas dle předchozí věty Návštěvník uděluje bez jakékoliv nároku na náhradu a bez časového a prostorového omezení.
 • 19. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt stadionu i s přilehlými plochami je monitorován prostřednictvím kamerového systému, kterým je pořizován záznam.
 • 20. Návštěvník souhlasí s tím, že v souvislosti s účastí Návštěvníka na akci pořádané na stadionu jsou zpracovávány jeho osobní údaje (zejména zachycením podoby), které Provozovateli a/nebo Pořadateli poskytl a/nebo které Provozovatel získal výše uvedeným způsobem (např. pořízením Záznamu). Provozovatel a/nebo Pořadatel je oprávněn osobní údaje Návštěvníka zpracovávat či zpřístupnit jiným příjemcům pouze za účelem plnění smluvních povinností, ochrany vlastních oprávněných zájmů a propagace, jak je uvedeno výše.
 • 21. Návštěvník bere na vědomí, že Provozovatel a/nebo Pořadatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje po dobu nezbytně nutnou i bez jeho výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro zajištění ochrany bezpečnosti osob, majetku a oprávněných zájmů Provozovatele a/nebo Pořadatele. Provozovatel a/nebo Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v takovém rozsahu, který je nezbytný pro identifikaci osoby (zejména jméno, příjmení, datum narození, fotografie, kamerové záznamy a popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s Návštěvním řádem nebo obecně závaznými právního předpisy), jež se na stadionu dopustila závažného porušení Návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání. V případě, že Návštěvník závažně poruší tento Návštěvní řád (např. ublížení na zdraví jiné osoby, poškození majetku), mohou být osobní údaje v odůvodněných případech předány za stejným účelem ČSLH, APK, dalším klubům a jiným subjektům, a to ve zcela nezbytném rozsahu.
 • 22. Provozovatel a/nebo Pořadatel si vyhrazují právo na stadion nevpustit, případně z prostor stadionu vyvést bez nároku na vrácení vstupného, osobu, která
  • nedisponuje platnou vstupenkou, nebo
  • se odmítne se podrobit vstupní či bezpečnostní kontrole, nebo
  • které byl ze strany Pořadatele, orgánu veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí (např. ze strany jiných hokejových klubů působících na území České republiky) zakázán vstup na obdobné akce z důvodu nevhodného chování, nebo
  • již v minulosti na kulturních a sportovních akcích Provozovatele a/nebo Pořadatele závazně porušila Návštěvní řád, nebo
  • je zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykových a psychotropních látek
  • nebo osobám, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorách stadionu dopustí závažného jednání proti ostatním Návštěvníkům, veřejnému pořádku, porušení tohoto Návštěvního řádu, dobrých mravů či obecně závazných právních předpisů
 • 23. Pokud bude Provozovateli ze strany ČSLH nebo APK uložen trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků, ať už v určité části či v celém stadionu, či v případě uložení trestu uzavření stadionu pro utkání ELH, nemá Návštěvník nárok na vrácení zaplacené vstupenky či poměrné části permanentky. Návštěvník bude v případě, pokud se zákaz vztahuje na jeho místo, požádán o opuštění daného místa sektoru a využití možnosti volných sedadel v hale, nebo v případě vyprodání haly o opuštění stadionu.
 • 24. Pokud je po skončení utkání A-týmu můžu dětem a mládeži do 15 let na pokyn Provozovatele a/nebo Pořadatele umožněn vstup k vnějšímu hrazení ledové plochy od sektoru S a N, a umožněn přístup k hráčské lavici (střídačky) za účelem poděkování hráčům, není Návštěvníkovi dovoleno lézt na hrazení ledové plochy ani vstupovat na ledovou plochu. Návštěvník je při tomto pobytu u ledové plochy povinen dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči ostatním Návštěvníkům, a stejně tak doprovázející osoby, jež mají povinnost dohledu a nesou za jednání doprovázené osoby v uvedeném prostorou odpovědnost. Provozovatel a/nebo Pořadatel je oprávněn možnost přístupu k ledové ploše omezit nebo zcela zrušit.

Pořadatelskou službu pro zajištění bezpečnosti na všech utkáních hokejového klubu Provozovatele konaných v ČPP Aréně zajišťuje na svůj náklad a nebezpečí agentura BERRY BROTHERS AGENCY, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 054 43 253 (výše označována jako „Pořadatel).

ÚČINNOST

Tento Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 17. 9. 2023.