GDPR

Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s klubovou aplikací společnosti Mountfield HK, a.s.

Úvod

Vážení,

náš hokejový klub Mountfield HK, a.s., IČO: 01916441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 3226 (dále jen „ Klub“ nebo „Správce“), si Vás tímto dovoluje v souvislosti se spuštěním nové klubové aplikace s názvem „Mountfield HK“ informovat o zásadách zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“), které budou Klubem při zpracování Vašich osobních údajů při využívání klubové aplikace dodržovány (dále jen „Zásady“).

Jelikož naše aplikace obsahuje spoustu funkcionalit, které Vám zejména usnadní správu Vaší permanentky, nákup vstupenek a získávání informací o dění v našem Klubu, bude ze strany Správce nutně docházet ke zpracování Vašich osobních údajů, přičemž Správce dbá na to, aby při zpracování Vašich osobních údajů byla dodržována ustanovení obecného nařízení vtělená do těchto Zásad.

Pokud dojde ze strany Správce ke změně či aktualizaci Zásad v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správce, bude aktuální verze Zásad vždy umístěna na webové stránky našeho Klubu, abyste o změnách, které se Vás a Vašich osobních údajů mohou týkat, měli přehled.

Nyní již k samotným zásadám a principům, na základě kterých budeme Vaše osobní údaje, získané v souvislosti s aplikací, zpracovávat.

Bližší informace ke zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných v souvislosti s užíváním klubové aplikace je společnost Mountfield HK, a.s., IČO: 01916441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové; v případě jakýchkoliv dotazů na Správce můžete využít emailovou adresu gdpr@mountfieldhk.cz, to způsobem níže uvedeným. Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 obecného nařízení nebyl Správcem jmenován.

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat k následujícím účelům:

Předně Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli poskytovat veškeré služby, které jsou v aplikaci obsaženy, včetně řešení případných nedostatků funkcionalit aplikace. V tomto případě je právním základem zpracování ve smyslu čl. 6 obecného nařízení plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení, jelikož bez poskytnutí vybraných osobních údajů bychom Vám nemohli poskytovat služby skrze aplikaci.

Vaše osobní údaje budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení či nabídek zboží a služeb, včetně informací o akcích souvisejících s činností našeho Klubu a dále je budeme využívat i k marketingovým účelům. V tomto případě je právním základem zpracování ve smyslu čl. 6 obecného nařízení Váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, jelikož samotná funkce aplikace není nutně podmíněna zpracováváním vybraných osobních údajů, ale jejich zpracování nám umožňuje zlepšovat poskytované služby a lépe porozumět Vašim potřebám a zájmům ve vztahu ke Klubu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů máte v souladu s obecným nařízením právo kdykoliv odvolat způsobem níže uvedeným.

Vaše osobní údaje budeme také využívat za účelem plnění našich zákonných povinností v souladu s obecným nařízením.

Osobními údaji ve smyslu těchto Zásad jsou ve smyslu jejich definice dle čl. 4 odst. 1 obecného nařízení veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které Správci poskytnete v souvislosti se založením svého uživatelského účtu v aplikaci, a které od Vás získá v souvislosti s Vaším užíváním aplikace. Jedná se o osobní údaje, které z povahy věci směřují k jednoznačné identifikaci Vaší osoby jako uživatele účtu a které potřebujeme znát, abychom Vám mohli poskytovat skrze aplikaci služby – zejména se jedná o Vaše jméno, příjmení, emailovou adresu, doručovací adresu, fakturační adresu a telefonní číslo.

Osobní údaje, které budeme zpracovávat v souvislosti se zřízením a užíváním uživatelského účtu, budeme zpracovávat po dobu existence registrace a dále po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém došlo z Vaší strany k ukončení registrace. Délka doby zpracování po ukončení registrace reflektuje obecnou délku promlčecí lhůty k uplatnění nároků Vašich či Správce, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Osobní údaje, které budeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu, budeme zpracovávat po dobu od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání, ledaže bychom i po odvolání souhlasu z Vaší strany disponovali pro jejich zpracování jiným právním titulem dle obecného nařízení.

Po uplynutí uvedených lhůt Správce osobní údaje vymaže.

Bez Vašeho souhlasu nebude Správce poskytovat Vaše osobní údaje třetím osobám, s výjimkou osob, které pro Správce zajišťují technickou podporu aplikace, případně osob, které zajišťují faktickou realizaci služeb nabízených aplikací, kdy tyto třetí osoby dodržují zásady pro zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením. S Vaším souhlasem pak bude Správce poskytovat Vaše osobní údaje osobám zajišťujícím pro Správce marketingové služby. Přehled třetích osob, kterým mohou být Vaše osobní údaje poskytovány, Vám na vyžádání předložíme.

Z povahy věci budou mít k Vašim osobním údajům přístup také pověření zaměstnanci na straně Správce zajišťující administraci aplikace, kteří budou náležitě proškoleni co do metodologie ochrany osobních údajů předpokládané těmito Zásadami a obecným nařízením.

Správce dále poskytne Vaše osobní údaje třetím osobám, zpravidla orgánům veřejné moci, pokud:

 • Povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá pro Správce z právních předpisů,
 • Je účelem poskytnutí osobních údajů oprávněný zájem Správce na ochraně svých práv, případně zájem na ochraně práv se Správcem spolupracujících osob či jeho zaměstnanců nebo jiných uživatelů aplikace.

Správce při zpracování osobních údajů dodržuje, v souladu s požadavky obecného nařízení na zachování bezpečnosti a integrity Vašich osobních údajů, veškeré bezpečnostní standardy na kvalitu své technické infrastruktury a využívá taková bezpečnostní opatření na technické i personální úrovni, aby zabránil neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Správce

Obecné nařízení Vám jakožto subjektům údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 obecného nařízení přiznává následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud si nejste jistí, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv, máte právo získat od Klubu potvrzení, zda zpracováváme jakékoliv Vaše osobní údaje nebo ne. Taktéž máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, což znamená, že Vám Klub poskytne soupis osobních údajů, které o Vás zpracováváme. K těmto osobním údajům Vám dále poskytneme informace o tom, za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme, kdo jsou příjemci těchto osobních údajů, kterým Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, a po jakou dobu budeme osobní údaje uchovávat, popřípadě jaký je právní důvod tohoto uchovávání. Součástí práva na přístup k osobním údajům je právo požadovat po Klubu kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie Vám bude poskytnuta bezúplatně, za další kopie Vám budeme účtovat administrativní poplatek.

Právo na opravu

Při zpracování Vašich osobních údajů může dojít k chybě, na základě které budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně nebo neúplně. V takovém případě máte právo požadovat, aby Klub bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje opravil nebo doplnil.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo žádat, aby Klub bez zbytečného odkladu vymazal ze svých databází Vaše osobní údaje, a to v následujících případech:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů (k námitce viz níže), které zpracováváme na základě oprávněných zájmů Klubu a tyto zájmy nepřeváží nad Vašimi právy, zájmy a svobodami;
 • Máte-li za to, že Klub zpracovává Vaše osobní údaje protiprávně.

Mějte prosím na paměti, že nebudeme povinni vyhovět Vámi uplatněnému právu na výmaz v těchto případech:

 • Pracování Vašich osobních údajů je naší právní povinností, jež pro nás plyne z právních předpisů,
 • Zpracování Vašich osobních údajů probíhá z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Klub na vymezenou dobu omezil zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že s Vámi označenými osobními údaji nebudeme po vymezenou dobu provádět žádné operace, na základě kterých by docházelo k jejich zpracování. Právo můžete uplatnit v následujících případech:

 • Pokud popřete přesnost námi zpracovaných osobních údajů, omezíme jejich zpracování na dobu nutnou pro ověření přesnosti těchto osobních údajů;
 • Jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, tj. bez odpovídajícího právního titulu, avšak Vy si nepřejete, abychom dosud zpracované osobní údaje ihned vymazali, ale pouze omezili jejich zpracování;
 • Pokud Klub již nepotřebuje předmětné osobní údaje pro své účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • Byla-li z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování osobních údajů (viz níže), můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů do doby, než bude ověřeno, že oprávněné důvody naší společnosti na zpracování osobních údajů převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

 • V případě Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, a které zpracováváme na základě plnění smlouvy, máte právo získat od naší společnosti osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo tyto osobní údaje předat jinému správci údajů (tj. jiné společnosti), aniž by Vám v tom bylo ze strany Klubu jakkoliv bráněno.
 • Taktéž můžete při výkonu práva na přenositelnost údajů žádat, abychom Vaše osobní údaje předali přímo Vámi určenému správci.
 • Tímto právem však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování

 • Máte právo z důvodů týkajících se konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Klub na základě Vámi uplatněného práva přestane zpracovávat Vaše osobní údaje za předpokladu, že neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Způsob uplatnění výše zmíněných práv

Všechna výše zmíněná práva můžete uplatnit u našeho Klubu prostřednictvím zřízeného kontaktního místa, kterým je gdpr@mountfieldhk.cz, a to za předpokladu, že email bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Na tuto adresu můžete zasílat mimo svých žádostí o uplatnění práv k ochraně osobních údajů i jiné dotazy nebo stížnosti, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše žádosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od jejich obdržení společností. Ve výjimečných a odůvodněných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O důvodu a délce prodloužení této lhůty budete naší společností informováni do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Vaše práva můžete dále uplatnit následujícími způsoby:

a) písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem zaslanou do sídla Klubu,

b) osobně v sídle Správce společně s předložením dokladu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas).

Pokud za Vás jakékoli právo uplatní zmocněnec na základě plné moci, je třeba, aby Váš podpis na plné moci byl ověřen.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Bez ohledu na výše vyjmenovaná práva máte dále právo podat stížnost proti našemu zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu. Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Na Úřad se můžete obrátit zejména v případě, kdy budete mít pochybnosti o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme oprávněně a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Datum účinnosti – 29.9.2021

Mountfield HK, a.s.


VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Naše společnost Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové, zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro naši společnost, a které má znaky trestného činu, přestupku nebo jiným způsobem porušuje právní předpisy nebo předpis Evropské unie.

Upozorňujeme, že zavedený interní oznamovací systém neumožňuje podávat anonymní oznámení. Dále jsme v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. a) věty za středníkem zákona vyloučili příjem oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Příslušnou osobou pověřenou k přijímání a prošetřování oznámení je paní Marie Peštová. V případě její nepřítomnosti bude vykonávat funkci příslušné osoby Ing. Aleš Kmoníček.

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je u naší společnosti možné následovně:

 • písemně na adresu Mountfield HK, a.s., Komenského 1214/2, k rukám kterékoli shora uvedené příslušné osoby, na obálku uveďte text: „Neotvírat - pouze k rukám příslušné osoby“, či do zvlášť určené schránky nacházející se v sídle naší společnosti, do které mají přístup pouze příslušné osoby;
 • telefonicky: Marie Peštová: tel. č. 601 576 875; Ing. Aleš Kmoníček: tel. č. 777 058 985; (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam, případně může být hovor nahráván s Vaším souhlasem.)
 • emailem: oznamovatele@mountfieldhk.cz;
 • osobně: po předchozí domluvě, osobní schůzku je možné sjednat telefonicky nebo emailem.

Oznámení můžete též podat prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti přístupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz